ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 6 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการ Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba, Leishmania donovani and Plasmodium falciparum – Toward South East Asia Collaboration Initiative ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ /เทคนิคการแพทย์ / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีสุขภาพแข็งแรง ในการออกพื้นที่เก็บตัวอย่าง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่น ๆ

(1) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
(2) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

(1) Water Sample collection from Walailak University and Nakhon Si Thammarat province (where it is available).
(2) All laboratory involvement: microscopic, culture, molecular related (new primer design), bioinformatics-barcoding, plasma-micro wave and nanotechnology
(3) Supervise undergraduate students from local and oversea
(4) Writing the manuscript
(5) Further study on Master and PhD from this project
(6) Presenting the works in international conference
(7) Summarizing the annual report

อัตราค่าจ้าง

วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท


2. นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์/ เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านจุลินทรีย์พื้นฐานได้ ได้แก่ laminar flow, autoclave, hot air oven
- หากมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารในพืชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่น ๆ

- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

(1) ดำเนินโครงการวิจัยตามข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมือง ดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้แล้วเสร็จ
(2) ทำรายการความก้าวหน้างานวิจัยรอบ 6 เดือน รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินของโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
(3) เป็นผู้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และผู้ที่สนใจในการในโครงการวิจัย
(4) ช่วยภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 23,000 บาท


 

3. นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการสำรวจ การจำแนก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช/ พืชศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านโมเลกุลพื้นฐานได้
- มีสุขภาพแข็งแรง ในการออกพื้นที่เก็บตัวอย่าง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านพืชเกี่ยวกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
- สามารถออกแบบการบริหารโครงการแสดงสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

(1) สำรวจต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่
(2) ขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบ
(3) ประสานงานและร่วมจัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องรักษาสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในระดับท้องถิ่น
(4) จำแนกสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในกลุ่ม N. mirabilis ดังนี้
- เก็บตัวอย่างใบ
- จำแนกสายพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
- ประสานงานในการจำแนกสายพันธุ์โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของละอองเกสร
- จำแนกสายพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP
- จำแนกสายพันธุ์โดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS
(5) ประสานการสั่งซื้อสารเคมี
(6) จัดทำโรงเรือนรวบรวมสายพันธุ์หม้อหม้อข้าวหม้อแกงลิง
(7) ร่วมจัดทำหนังสือรวบรวมสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงของประเทศไทย
(8) ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อัตราค่าจ้าง

วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

 


4. นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านจุลินทรีย์พื้นฐานได้ ได้แก่ laminar flow, autoclave, hot air oven
- หากมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารในพืชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่น ๆ

(1) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
(2) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

(1) ดำเนินโครงการวิจัยตามข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้แล้วเสร็จ
(2) ทำรายการความก้าวหน้างานวิจัยรอบ 6 เดือน รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินของโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
(3) เป็นผู้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และผู้ที่สนใจในโครงการวิจัยและศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร
(4) ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย และศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร

อัตราค่าจ้าง

วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท


5.พนักงานธุรการ (งานบริการวิชาการอุทยานพฤกษศาสตร์) อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ในระดับดีมาก
- มีความรู้ความเข้าใจในงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอพ.สธ.

คุณสมบัติอื่น ๆ

(1) มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
(2) มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
(3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
(4) หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

- จัดทำงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
- ร่างหนังสือ รับ – ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
- เป็นผู้สนับสนุนประสานงานเพื่อการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ ทั้งในด้านบุคคล สถานที่ กิจกรรม การประชุม และงานอื่น ๆ โดยร่วมกับดำเนินการตามแผนกับบุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์
- สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
- จัดระบบเอกสารเพื่อการจัดทำ QA
- สนับสนุนภารกิจบริการเรือนพักรอง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเดือนละ 12,990 บาท


6. พนักงานภูมิทัศน์ (ประจำสวนกล้วยอุทยานพฤกษศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการออกแบบผังสวนกล้วยพื้นฐานได้
- มีความสามารถควบคุมการทำงานด้านเกษตรตามเป้าหมายได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดทำสวนกล้วย รวบรวมสายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการควบคุมงานและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งมีความรู้ด้านการปลูกและบำรุงรักษาพันธุ์กล้วยเป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการพืชสวน หรือพืชไร่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

- สามารถวางแผนงานด้านการจัดการพื้นที่ในสวนกล้วยตามแบบผังของโครงการ
- เข้าใจการขยายพันธุ์และบำรุงพันธุ์กล้วยและปฏิบัติการดำเนินงานเห็นเป็นผลสำเร็จ
- สามารถจัดการพื้นที่ ในการดูแลสวนกล้วย ด้านการปลูกและบำรุงรักษา โดยปฏิบัติงานปลูก บำรุงรักษา ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมการทำงานของพนักงานรายวันให้ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพและปริมาณงาน
- มีความรู้เรื่องพันธุ์กล้วย การขยายพันธุ์กล้วย การดูแลบำรุงรักษาสวนกล้วยเป็นอย่างดี

อัตราค่าจ้าง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเดือนละ 12,990 บาท

ระยะเวลาการจ้าง
ทุกตำแหน่ง จ้างแบบเต็มเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

(1) ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3000 ต่อ 4114 หรือ 080-265-3578 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
(6) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

การสมัคร

1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 


TOP