ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ชีวิตนักปกครอง" โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ชีวิตนักปกครอง" โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ๒561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP