ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และภาคประชาชน จำนวน 130 หน่วยงาน/องค์กรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา โดยมี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกลในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังแก่บ้านเมือง ทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพร่ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ และคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า ด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธยว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

ประมวลภาพ

TOP