ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ หัวข้อ "ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ 2018 (ICNA 2018)"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ หัวข้อ "ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ 2018 (ICNA 2018)" ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทางด้านทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัย ดังนี้

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 31 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระเงิน 31 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งงานวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลบทคัดย่อที่ได้นำเสนอ 20 พฤศจิกายน 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและการจ่ายเงินล่าช้า 30 พฤศจิกายน 2561
งานประชุมนานาชาติ ICNA 2018 13-15 ธันวาคม 2561

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://icna.wu.ac.th//index.html

TOP