ข่าวเด่น

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัด Eating Corn@Walailak พร้อมผุดโครงการปลูกทุเรียน มังคุด สละ มะพร้าวน้ำหอม เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในอนาคตศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัด Eating Corn@Walailak เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวโพดหวาน พร้อมผุดโครงการปลูกทุเรียน มังคุด สละ มะพร้อมน้ำหอม เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในอนาคตศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Eating Corn@Walailak ที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ร่วมกับ ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า กิจกรรม “Eating Corn@Walailak” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นแล้ว ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในการจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดหวานของทางศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ให้ถึงมือผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ยังมีโครงการการปลูกไม้ผลต่างๆ กว่า 11 ชนิด บนพื้นที่ของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เช่น การปลูกทุเรียน 287 ไร่ มังคุด 100 ไร่ สละ 100 ไร่ มะพร้าวน้ำหอม 4,000 ต้น ตลอดจนการร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในการเลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา การวิจัยของอาจารย์ และเพื่อเป็นแหล่งแปรรูปต้นแบบให้แก่เกษตรกร พร้อมกันนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการแปรรูปไม้ผลพร้อมๆกันไปด้วยด้าน นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณจากโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมหลักนวัตกรรมด้านเกษตร 1 (การพัฒนา Smart Farming เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง) กิจกรรมย่อยดำเนินการแปลงพืชไร่จำนวน 118 ไร่” ดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบร่วม ในรอบแรกดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมไฮบริกซ์ 3 จำนวน 80 ไร่ และข้าวโพดหวานดังกล่าวครบอายุการเก็บเกี่ยว จึงได้จัดกิจกรรม “Eating Corn@Walailak” ขึ้น โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีกิจกรรมเก็บข้าวโพดหวาน สดจากต้น การแข่งขันกินข้าวโพด การจำหน่ายข้าวโพดหวาน ณ แปลงข้าวโพดหวาน โดยมีประชาชนทั่วไป นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก

นอกจากนี้ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. จะมีกิจกรรม Shoping corn และวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 จะมีการจำหน่ายข้าวโพดต้มและข้าวโพดอบเนย ณ โรงอาหารกิจกรรมเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป และบริเวณสวนวลัยลักษณ์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปอีกด้วยประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP