ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของกลไกการกำกับดูแลกิจการต่อการรายงานทางการเงินแบบบูรณาการและความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/grad

TOP