ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน 42 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสายสัมพันธ์ (6 คน) นิด้า พบ มวล. ณ Walailak Arena

TOP