รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 7 วันที่ 12-13 พ.ค. 2555