ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 7 วันที่ 12-13 พ.ค. 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 7 ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
หลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ เพื่อเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนการทำวิจัยของนักวิจัยที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ หรือครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง
 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้งานง่าย และสามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 1,900 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหาร อุปกรณ์) รับจำนวน 30 คน ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา
 
Promotion พิเศษเฉพาะนักศึกษา MBA MM มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 2 พ.ค.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้

- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
 
การชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 362-1-12541-8 ชื่อ เงินรายได้ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี) ธ.กรุงไทย สาขา ถ.ตลาดใหม่
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่

1.ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

2.โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-2208,0-7567-2203 หรือทางเว็บไซต์ http://mba.wu.ac.th

TOP