ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยระดับสากลร่วมกับนักวิจัยชาวฝรั่งเศสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมทำวิจัยที่ Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), Groupe Molécules et Matériaux Commutables, Université Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 6 – 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Putting Iron(III) Spin Crossover Materials Under Pressure ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research 2018 – 2019 หรือ Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปีการไปเยือนประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการศึกษาวัสดุแม่เหล็กสปินครอสโอเวอร์ด้วยแสงและความดัน ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่มีความเฉพาะและต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Molécules et Matériaux Commutables เป็นเพียงหนึ่งใน 6 ห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่มีเครื่องมืออุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จากผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ร่วมกันผนวกกับผลการทดลองที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไปเยือน ICMCB พบว่า มีสารประกอบสปินครอสโอเวอร์หนึ่งชนิดที่มีพฤติกรรมทางแม่เหล็กที่เฉพาะตัว ซึ่งจะสามารถทำการตีพิมพ์เผยแพร่การศึกษาเชิงลึกในวารสารชั้นนำในระดับ Nature index อันจะเป็นการยกมาตรฐานการวิจัยของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และรองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดิง และนักวิจัยจาก ICMCB ยังได้ร่วมทำการศึกษาทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคนิค Microfluidics มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมขนาดของอนุภาคนาโนของสารประกอบสปินครอสโอเวอร์เหล็ก(III) ที่นักวิจัยไทยกำลังศึกษา เพื่อควบคุมสมบัติทางแม่เหล็กให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา เพื่อเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอันใกล้โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ยังได้หารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยอย่างยั่งยืนกับ Dr Guillaume Chastanet, Director of research of the Switchable Molecules and Materials group ในเบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัย Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Bordeaux จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่มีหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ตรงกับความสนใจของทางนักวิจัย CNRS และในอนาคตจะพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Double degree) ต่อไป

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการ Putting Iron(III) Spin Crossover Materials Under Pressure มีงบประมาณสนับสนุนให้ Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 สามารถทำวิจัยระยะสั้นที่ ICMCB ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง Mrs. Sharon จะทำการทดลองเพื่อหาระบบที่เหมาะสมร่วมกับ Dr. Mathieu Gonidec นักวิจัยของ ICMCB

อนึ่ง เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นักวิจัยจาก ICMCB ได้มาเยือนศูนย์ความเป็นเลิศ FuNTech พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมบัติของวัสดุแม่เหล็กแก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยทั้งของศูนย์ความเป็นเลิศฯ และนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน


TOP