ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1-6 / 2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการ Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba, Leishmania donovani and Plasmodium falciparum – Toward South East Asia Collaboration Initiative) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

01 นายศิริชัย พุ่มสวัสดิ์

1.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

2.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

01 นายอรรถกร พรมวี

2.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการสำรวจ การจำแนก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

3.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

01 นายชยันต์ ยอดธรรมรัตน์

3.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561
ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

01 นางสาววรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ
02 นายกวีวัฒน์ วัตตพรหม
03 นายเสนีย์ ศิริพงศ์
04 นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ
05 นางสาวปรารถนา อัตตะมณี
06 นางสาวศศิประภา อุบลพันธ์
07 นายจตุพล มีสวัสดิ์
08 นางสาววรรณา หวันบะหยอ
09 นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
10 นางสาวปิยนุช มาพูล
11 นางสาวอรชร หนูเดช
12 นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง

4.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (งานบริการวิชาการอุทยานพฤกษศาสตร์) อุทยานพฤกษศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

5.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

01 นางสาวรัชนู ช่อโกมลวรรณ
02 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
03 นางสาวสุกัญญา ฟุ้งเฟื่อง

5.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์ (ประจำสวนกล้วยอุทยานพฤกษศาสตร์)

6.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

01 นางพัชรี ศรีนะคช
02 นายวินัย จำปาทอง

6.2 กำหนดการสอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP