ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ณ Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซียรองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ เรื่อง Diagnosis of Nutrient Deficiency Symptoms for Oil Palm แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ณ Faculty of Agriculture, Mulawarman University, เกาะกะลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเป็น Keynote speaker เรื่อง 4R approach for nutrient management of oil palm plantation in Thailand ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Tropical AgriFood, Feed and Fuel ณ มหาวิทยาลัยเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

TOP