ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทีม Naked Eye สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดทีม Naked Eye โดยมี นางสาวรุ่งนภา กรีทอง นักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในที่ปรึกษาของ อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B) จำนวน 350,000 บาท หลังจากการนำเสนอแผนการพัฒนาธุรกิจของผลิตภัณฑ์ “ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” ในกิจกรรม G2B Boost up ต่อกรรมการบริหารโครงการ ฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอนไซม์จีซิกพีดีเป็นเอนไซม์สำคัญที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี(G6PD deficiency) เป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ง่ายเมื่อได้รับสารอนุมูลอิสระ เช่น การได้รับยาบางชนิด สารเคมี การติดเชื้อ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง ไตล้มเหลว ตัวเหลืองตาเหลือง โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด อาจนำไปสู่ความผิดปกติทางสมอง (Kernicterus) ได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิพีดีจะตรวจในเด็กแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองตาเหลือง หรือผู้ที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายเมื่อได้รับสารอนุมูลอิสระ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะต้องให้อุปกรณ์ที่จำเพาะ Naked Eye จึงพัฒนาชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี เพื่อให้สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก ลดอุปกรณ์ ระยะเวลา สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า และสามารถลดต้นทุนได้ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีได้กว้างขวางขึ้น และผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จะได้มีข้อมูลเพื่อป้องกันตนเองจากการรับและสัมผัสสารที่มีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงได้

TOP