WU-Campus-Tour

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา ดูงาน ม.วลัยลักษณ์อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน 42 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป "การบริหารงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณืโดยภาพรวม และการพัฒนาสังคม​ ชุมชน​ให้ยั่งยืน" ​ นอกจากนี้ ได้ร่วมแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์กับชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ​พร้อมเยี่ยมชมศูนยืกีฬาและสุขภาพ และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

TOP