ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปี 2562 จำนวน 200 คน รวมทุกสาขาวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ว่า สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่รวม 200 คน ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน โดยในรอบที่ 1 และ 2 จะรับรวม 160 คน แบ่งเป็นรอบที่ 1 รับจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 และรอบ 2 จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2562

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเผยต่อว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทางสำนักวิชาได้ปรับรูปแบบการรับนักศึกษาจากการรับแยกรายหลักสูตร เป็นการรับนักศึกษาแบบรวมกันทุกหลักสูตร เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 จึงจะแยกหลักสูตร เนื่องจากทุกหลักสูตรของสำนักวิชาเป็นหลักสูตรทางสาธารณสุขซึ่งต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร์ที่เหมือนกัน นอกจากนั้น​ในช่วงปีแรกนักศึกษาจะได้มีความเข้าใจในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะและเส้นทางอาชีพของงานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขชุมชน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกเรียนในหลักสูตร​ที่ต้องการบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่านักเรียนหลายคนเลือกเข้ามาเรียนโดยมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร

ทั้งนี้ การศึกษาในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการปฎิบัติจริง โดยศาสตร์ทางสาธารณสุขนั้น มุ่งเน้นที่ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค” เป็นการจัดการป้องกันที่ต้นทาง เพื่อจัดการสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อสุขอนามัย สร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการทำงาน และเพื่อสร้างสังคม ชุมชนที่เข้มแข็งสู่การมีสุขภาวะที่ดีของตนเองและสังคม

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าสมัครเรียนในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเองออกไปเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีคุณภาพของสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sph.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP