ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นางสาวพัชราภรณ์ เจ๊ะหลี

อนึ่ง ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP