ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ประสานงาน สังกัดงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ประสานงาน สังกัดงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถในการถ่ายภาพ รักในการท่องเที่ยว
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความสามารถตัดต่อสื่อวีดีโอได้
- สามารถมาปฎิบัติงานได้ทันที

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

- ประวัติส่วนตัว (Rasume)
-ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. อัตราค่าตอบแทน

ตามที่เห็นสมควร

4. การสมัคร

สมัครด้วยตนเอง (อาจมีการสัมภาษณ์ ณ วันที่สมัคร) ได้ที่
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

และสามารถส่งเอกสารการสมัคร (วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ได้ที่
อีเมล : Titikan.202@gmail.com โทรศัพท์ 075-672977,086-4795011

ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561


TOP