ข่าวเด่น

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานในวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ ในการสร้างกลยุทธ์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นคุณภาพ และการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของการสร้างกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ยึดหลักปณิธาน “การประเมินแบบวัตถุวิสัยและการสร้างทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment)” โดยประเมินผลสำเร็จของงาน ทั้งระดับหน่วยงาน หรือการประเมินหน่วยงาน และประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคลศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชา กำหนดกลยุทธ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2562 แล้วจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานไว้เป็นข้อตกลงร่วม เพื่อการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อไป ซึ่งแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานนั้น ให้ระบุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน และนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย

สำหรับภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติเป็นงานประจำอยู่แล้ว ให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ และเพื่อให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกท่าน ดำเนินงานให้เป็นไปตามคำรับรองที่ทำข้อตกลงไว้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะก้าวไปอย่างไร เติบโตแค่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอธิการบดีเพียงคนคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

TOP