ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทีมงานโครงการอิสลามศึกษาฯ เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ Universitus Medan Area ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25-28 เมษายน 2555 ทีมงานโครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ISWU) เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ Universitus Medan Area ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ประธานโครงการ
 
การเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา ร่วม 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย(โครงการอิสลามศึกษาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ประเทศมาเลเซีย (The Centre for Islamic Development Management Studies, or ISDEV, University Sain Malaysia) และประเทศอินโดนีเซีย (Factcalty of Ushuluddin,Universitus Medan Area)

ผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งหมด 4 เรื่อง คือ

1.Islamic Meta-Framework for Development โดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ และนางสาวผุศดี มุฮัมมัด

2.A Critical Analysis of Thai Halal System Using A Logistics Framework โดยอาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

3.Conflict Management: A Case Study on Hijab struggles in Bangkok Public Schools โดยนางสาววาสนา หวันสกุล และนายต่วนอับดุลมาลิก ตงคอมอง

4.Islamic Framework for Education โดยนายนาบีล หัสลาม

TOP