ทีมงานโครงการอิสลามศึกษาฯ เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ Universitus Medan Area ประเทศอินโดนีเซีย