ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 (Deadline: 25/11/2561)

ประกาศข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน

กรอบงบประมาณโครงการที่เสนอขอ

• ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) โครงการละไม่เกิน 700,000 บาท (ร้อยละ 70 ของงบประมาณโครงการ)
• ทุนสมทบจากภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน)

โครงการละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการ โดยแบ่งเป็นเงินสด (In-cash) ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) อีกกึ่งหนึ่ง

ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสามารถจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ #จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น ไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร 0-7567-3568 ทาง E-mail : mtsunanta@gmail.com

รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

1.ข้อกำหนดโครงการ TOR
2.แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
3.หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการภาคเอกชน
4.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ข้อมูล)
5.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ

สามารถดูรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_JYQGN7s-xEF-5Rqg9lllI4aOSp0bkyX


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP