ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ (พืชไร่) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 1 ราย คือ 001 นายกรกฎ นิยมเดชาพัฒน์ นั้น

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP