ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 23/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
003 นางสาวกานต์สินี เอื้อประกรณ์ชัย
004 นายธนกฤต มะโนสาร

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP