ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
001 นางสมฤทัย บัวแย้ม
003 นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP