ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2555 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวสิริมาภรณ์ วัชรกุล
004 นายจารุ นิคม
005 นายเชฐตุพล พูลจันทร์
100 นางสาวประไพพิศ เชาวลิต

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 268 ชั้น 2
อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP