ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดค่ายเพาะพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp 2018”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp 2018” โดยมีผู้บริหารและครู 68 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วม สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp 2018” ซึ่งศูนย์บริการการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้บริหารและครูจาก 68 โรงเรียน 150 คนทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิชา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร และส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู” “Next Gen Teacher Seed Camp 2018” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคุณครู ได้สัมผัสบรรยากาศ พร้อมชมสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและทราบถึงระบบการจัดเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย คาดว่า จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการแนะนำให้นักเรียนทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโอกาสต่อไป

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูทุกคนที่เข้าร่วมค่ายและมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มีการพัฒนากลไกและปัจจัยสนับสนุนต่างๆเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ต้องช่วยกันปฏิรูประบบการเรียนการสอน ทำให้เด็กไทยเป็นเด็กที่สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคนทั่วโลกได้” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวด้านอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กล่าวว่า ค่ายดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การนำองค์กรทางการศึกษาสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ การบรรยายเรื่อง“ระบบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับห้องเรียนแบบ Smart Classroom การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อุปกรณ์การเรียนการสอน ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ แหล่งรวมความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา หอพักนักศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ รวมทั้งชมสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนและจุดชมวิวที่สวยงามของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง มีการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ยิ้มเบิกบาน ณ อุทยานวลัยลักษณ์” ได้ทดลองทำอาหารเครื่องดื่มจากอาจารย์ผู้มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากสำนักวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกิจกรรม ประกวดการแต่งกายในธีม “เสน่ห์สยาม งดงามผ้าไทย จับใจสากล” ในกิจกรรมช่วงกลางคืนประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP