ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สสส.และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 พื้นที่ภาคใต้ ลงนาม MOU โครงการ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” กับนายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 20 พื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานด้านการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนางาน กิจกรรมและบริการ ที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จเรประพาฬ รองคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด ความรู้ ทักษะ วิธีการทำงาน และความสามารถในด้านอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อนำมายกระดับการทำงานในพื้นที่และเครือข่าย ให้ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 1)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) มีบทบาทในการสนับสนุนทุน และวิธีการเพื่อขับเคลื่อนระบบการพัฒนา และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบล 2) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่จัดการ ประสาน สร้างพันธมิตร และหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ให้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายฯ ให้กว้างขวางในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเครือข่าย สามารถจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ ร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตนเอง โดยทำงานร่วมในลักษณะ “คณะทำงานขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นภาคใต้” ด้วยการดำเนินการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเองได้

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 20 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) เทศบาลตำบลท่าศาลา 2)องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร 3)องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง 4)องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล 5)เทศบาลเมืองปากพนัง 6)เทศบาลตำบลเขาชุมทอง 7)องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก 8) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 9)เทศบาลตำบลพนางตุง 10)เทศบาลเมืองทุ่งสง 11)เทศบาลตำบลนาท่อม 12)เทศบาลตำบลวังไผ่ 13)องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 14)องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 15)องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 16)เทศบาลตำบลคลองแงะ 17)องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ 18)องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 19)เทศบาลตำบลไม้เรียง และ20)เทศบาลตำบลบางสวน

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP