ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี่ที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) อ่านได้แล้วในแบบออนไลน์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมและมุ่งพัฒนาและยกระดับวารสารระดับอาเซียน (ACI) เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

สำหรับสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ได้ตีพิมพ์บทความทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นบทความวิชาการ จำนวนหนึ่งบทความ และอีกเจ็ดบทความเป็นบทความวิจัย

บทความที่แรกเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อดนตรีกาหลอ คณะครูสมพงศ์ บุญมาเกิด โดย ปานตา ศรีคง เป็นบทความที่ศึกษาประวัติชีวิตของครูสมพงษ์ บุญมาเกิด ในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อดนตรีกาหลอซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกับศพ ในส่วนของการอนุรักษ์ การสืบทอด และการปรับเปลี่ยนของพิธีกรรมและความเชื่อดนตรีกาหลอ

บทความที่สองเรื่อง การฟื้นฟูพระพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียผ่านการเคลื่อนย้ายแบบข้ามพรมแดน โดย เจษฎา บัวบาล ศึกษากระบวนการเดินทางข้ามพรมแดนอันนำไปสู่การฟื้นฟูระพุทธศาสนาเถรวาทขึ้นในอินโดนีเซียเมื่อคริสตศตวรรษที่ 19 เน้นให้เห็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งด้านการขนส่งและการสื่อสาร ทำให้การเคลื่อนย้าย (mobilities) คน วัตถุ ขนบ รวมทั้งอุดมการณ์ความเชื่อ ส่งผลต่อการฟื้นฟูพระพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย

บทความที่สามเรื่อง กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร โดย วัชรพล คงอุดมสิน เป็นการศึกษาประวัติการสร้างซอด้วง ศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วง และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเสียงซอด้วง การศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างซอด้วง ด้านคุณภาพเสียงซอด้วงมีความคมชัด ดัง กังวาน และอัตลักษณ์เฉพาะของลวดลายการกลึงมีความงดงาม

บทความที่สี่เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารร้านแมคโดนัลด์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย อารยา หงษ์ปัญญา และ ชญาภัทร์ กี่อาริโย เป็นการศึกษาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

บทความที่ห้าเรื่อง รสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์สตรีมมิ่ง โดย สราวุฒิ ทองศรีคำ เป็นการศึกษาถึงรูปแบบและบริบทการรับชมภาพยนตร์ทาง Video Streaming ของผู้ชมในประเทศไทย ว่าเป็นอย่างไรและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยอาศัยกรอบแนวคิดของกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำหนดแห่งสำนักโตรอนโต การวิเคราะห์ผู้รับสารของ David Morley และแนวคิดเรื่องรสนิยมของ Pierre Bourdieu

บทความที่หกเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล เป็นการศึกษาที่วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม

บทความที่เจ็ดเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน (การจำคำศัพท์และการออกเสียง) ด้วยการสอนแบบปกติกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกม โดย ดารุณี บุญครอง เป็นศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน (การจำคำศัพท์และการออกเสียง) ด้วยการสอนแบบปกติกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกม (Active Learning by Games ) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความสุดท้ายของฉบับนี้ เรื่อง ชุมชนชาวสวนเกาะยอท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม โดย สิริพร รอดเกลี้ยง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงชุมชนชาวสวนเกาะยอผ่านกระแสบริโภคนิยม ซึ่งการบริโภคนิยมจึงเกิดจากการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่ต้องการตอบสนองความต้องการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบเกษตรกรรมไปสู่การผลิตเพื่อขาย

ปิดท้ายเล่มด้วยบทปริทัศน์ ของ สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้แนะนำหนังสือเรื่อง “นิราศ ศรีวิชัย” เขียนโดย รัตน์ ธรรมราช เป็นหนังสือเก่าหายากที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในการใช้ภาษา นำมาแต่งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมถึงการแทรกมุมมองแง่คิดต่างๆไว้อย่างน่าสนใจ

ผู้สนใจอ่านบทความออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/issue/view/11968

การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ISSN 2228-804X) ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php โดยเลือกสมัครสมาชิก สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการส่งบทความ (Submission) ผ่านทางระบบ thaijo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
Walailak Abode of Culture Journal WALAILAK UNIVERSITY
222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161
E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com
Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/issue/view/11968

TOP