ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕5 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 น.ส.จิรา จอกทอง
002 น.ส.ศิเรมอร เพ็ชรเนื่อง
003 น.ส.มัลทนาพร พรหมประสิทธิ์
004 น.ส.ปริมประภา เขมะกะ
005 น.ส.ลิสรา คงเมือง
006 น.ส.จุฑารัตน์ สุโขพล
008 น.ส.เสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
009 นางนันท์นภัส เหมทานนท์
010 น.ส.อุบลรัตน์ โสสนุย
011 น.ส.วิยุดา โยธากุล
012 น.ส.เสาวนีย์ โต๊ะแจ๊ะ
013 น.ส.ปิยะนาฎ เวทยาวงศ์
014 น.ส.ฤดี ไกรวงศ์

2. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 29 เมษายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP