ข่าวทั่วไป

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6" โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้มากกว่า 1 ผลงาน

ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. และข้อความ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” หรือ “Walailak University”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ธันวาคม 2561 ให้ถือวันที่ประทับตราส่วนสื่อสารองค์กรเป็นสำคัญ และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รางวัลประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

ศึกษาข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wu.ac.th หรือ https://rspg.wu.ac.th/
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6"

 


TOP