ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 22/๒๕61 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 22/๒๕61 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวณัฐนิช เสือเดช
002 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน
003 นางสาวรัตนา บุญทิพย์

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP