ข่าวเด่น

ปิดฉากการแข่งขันกีฬาบุคลากร (สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์”

   

 

        ปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” โดยเจ้าภาพคว้าเหรียญรวม 34 เหรียญ บุคลากรเตรียมตัวพบกันใหม่อีกครั้ง ปีหน้ากีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32 ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา “บางแสนเกมส์”

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” ได้จัดพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “เทิดไท้องค์พระภูมี กีฬาสามัคคี 20 ปีวลัยลักษณ์” ซึ่งเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 18 - 25  เมษายนที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมถึง 45 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งมีทัพนักกีฬา เจ้าหน้าที่ แขกผู้เกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีปิดอย่างหนาตา

      พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 เริ่มจากขบวนป้าย “วลัยลักษณ์เกมส์” และขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามตามชนิดกีฬา   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและ วัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 18 - 25  เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกิจกรรมกีฬาเนื่องในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในสังกัด สกอ. อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

         การแข่งขันในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา รวม 336 เหรียญทอง  นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ 45 แห่ง มีจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 4,500 คน

      ผลการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 31 สถาบันที่ชนะเลิศได้เหรียญทองมากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  81 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 56 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 เหรียญทอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เหรียญทอง  สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้รับ 9 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ อยู่ในลำดับที่ 10

     จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวในพิธีปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลและขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในครั้งนี้ จนเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันทุกประการ

    สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันกีฬาจะเป็นเช่นไร ก็แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬานี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเรา ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ท่านมีโอกาสพบปะใกล้ชิดเพื่อนบุคลากรจากสถาบันต่างๆมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆต่อไป

    ในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่เรียบร้อยทางเจ้าภาพต้องขออภัยด้วย และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โอกาสนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอภิบาลและดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิและภยันอันตราย เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ยืนยาวสืบไป และขอให้คณะนักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

       จากนั้น ได้มีพิธีเชิญธงชาติ ธงกีฬาและธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงจากยอดเสา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งมอบธงกีฬาให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32 รองศาสตราจารย์ อัฌชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา “บางแสนเกมส์” โดยเป็นการแสดงรับธงของเจ้าภาพ ครั้งที่ 32 ชุด “ระบำบางสิบหมื่น” และการแสดงพิธีปิดของเจ้าภาพในครั้งนี้ในชุด “ภารตทักษิณลินลา”
 

 

ประมวลภาพ


TOP