ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ด้านวิชาชีพสาธารณสุข) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ด้านธุรกิจสุขภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 34/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ด้านวิชาชีพสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ด้านธุรกิจสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 34/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

TOP