ข่าวเด่น

ม. วลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

SCImago Institutions Rankings (SIR) เริ่มจัดอันดับองค์กรด้านการวิจัยทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2009 – ปัจจุบัน ในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา มีองค์กรด้านการวิจัยไทย ติดอันดับ จำนวน 17-24 องค์กร โดยไม่เคยปรากฎชื่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปี 2018 เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ในองค์กรที่ติดอันดับด้านการวิจัย โดยเป็นอันดับที่ 27 ของไทย และเป็นอันดับที่ 714 ของโลก (จากของไทยทั้งหมด 29 และของโลก 5,637 องค์กร ที่ติดอันดับ)

เกณฑ์ในการจัดอันดับองค์กรวิจัย โดย SIR ในปี 2018 พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ การวิจัย (Research) 50%, นวัตกรรม (Innovation) 30% และสังคม (Societal) 20% รวม 13 ตัวชี้วัด (ทั้งนี้ด้านการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus)

SCImago Institutions Rankings

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP