ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชไร่) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ (พืชไร่) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายกรกฎ นิตยเดชพัฒน์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP