หน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)