ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

หน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมกับ กรมประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 5 ปี (May 2012 - April 2016) โดยได้รับทุนสนับสนุนปีละ 60 ล้านเยน (ประมาณ 20 ล้านบาท)

TOP