ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolioรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561
1. รับจำนวน 30 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา

• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและ เหตุผลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์

6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/pt/?p=376

TOP