ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้เป็น Reviewer ของวารสาร Fish and Shellfish Immunology