ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้เป็น Reviewer ของวารสาร Fish and Shellfish Immunology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้เป็น Reviewer ของวารสาร Fish and Shellfish Immunology (ELSEVIER ISSN: 1050-4648) ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI โดยมี Impact Factor: 2010: 3.044

TOP