ข่าวสุขภาพและกีฬา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ร่วมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนนักวิ่งจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับทีมนักวิ่งจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจากจุดเริ่มต้นหน้าโรงพยาบาลท่าศาลา เวลา 09.30 น. ไปยังจุดพักร้านขนมลาพี่ทุม ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เป็นตัวแทนรับมอบคฑาต่อจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ต้อนรับขบวนนักวิ่งและรับคฑาต่อจากจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดบู๊ธให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ บริเวณดังกล่าวด้วย และจัดกิจกรรมเดิน วิ่งรอบเมือง(ไป-กลับ) จากสนามหน้าเมืองถึงสนามกีฬาจังหวัด ระยะทางไปกลับกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นำ โดยรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

โครงการหมอชวนวิ่งจัดโดยแพทยสภา เริ่มวิ่งจากสายที่มีระยะทางไกลที่สุดก่อน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งเดินที่ถูกวิธี สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการวิ่งแบ่งออกเป็น 15 สาย เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนคนเป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอดๆจนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-18.30 น.
TOP