ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 20/2561 ตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ (งานสอบสวนและวินัย) จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผ่านการคัดเลือก คือ นายสุชาติ มสันต์
- ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายฌานญ์ รอดแก้วรักขกุล

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP