ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ(ขยะติดเชื้อ) สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้ ในปัจจุบัน
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.ภาระงาน

- ออกพื้นที่เพื่อไปรับขยะติดเชื้อ
- ชั่งน้ำหนักของขยะและวางบิล
- คัดแยกขยะก่อนบรรจุลงถัง
- ส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรายได้จากขยะติดเชื้อ (หน่วยงานภายนอก)
- ตรวจเช็คความพร้อมของรถทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.อัตราค่าจ้าง

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อัตราเงินเดือน 10,180 บาท

6.ระยะเวลาการจ้าง

- จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
- ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 08.30 น – 17.30 น

7.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hr.wu.ac.th/form.html
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย มหาวิทยาลัยฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ในภายหลังได้และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

9.การสมัคร

- ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
- ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10.การคัดเลือก

- มหาวิทยาลัยฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)

11.กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12.เงื่อนไขอื่น ๆ

- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” ตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสม
- การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานของมหาวิทยาลัย

 


TOP