ข่าวเด่น

อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในพิธีการก่อนวาระการประชุมบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ดังนี้1.ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25612. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ The Dr. Matthew Eichler Research and Education Awards โดยได้รับรางวัล "Research Fellow Award" พร้อมได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณต่อที่ประชุม ในโอกาสได้รับเชิญ เป็น "Panelist Speaker" ในที่ประชุม The Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators International Conference 2018 หัวข้อ "Advancing Multidisciplinary Research towards a Spectrum of Opportunities" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ The Westin Resort Guam ประเทศสหรัฐอเมริกา3. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินหน่วยงานสูงสุดในกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน (กลุ่มศูนย์/สถาบัน/ส่วน/หน่วย/สำนักงาน/โครงการ หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า (จากจำนวน 33 หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับ 28.19 คะแนน

ประมวลภาพ

TOP