ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานร่วมของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลท่าศาลา ได้รับการเผยแพร่ในวารสารของ สกว.บทความวิจัยเรื่อง "กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอต่อการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลท่าขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราช" ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา หนูนิล รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบุคลากร โรงพยาบาลท่าศาลา ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี สัญญาทุนเลขที่ สปสช. 5.40/00349 และได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต้นฉบับใน 24 ชั่วโมง: นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n20.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx

TOP