ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

30 เมษายน : อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"

สำนักประสานงานชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" ภายใต้สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal)" วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงพร รักขพันธุ์ โทร. 0-74282920 , 0879692908 โทรสาร 074-282921
 
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดรถไว้บริการจำนวน 1 คัน ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 โดยรถออกจากอาคารวิจัย ในเวลา 05.30 น. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อร่วมเดินทางได้ที่ คุณรัชฎา คชแสงสันต์ คุณจันทิมา จันทร์เรือง โทร. 3558, 3559 ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 นี้

กำหนดการ
โครงการ
แบบตอบรับ

TOP