30 เมษายน : อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"