ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับสูง เรื่อง “เครือข่าย UniNet กับการบริหารมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ โรงแรมทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดังสูง (นบม.) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับสูง เรื่อง “เครือข่าย UniNet กับการบริหารมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการของ UniNet กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุคดิจิทัล และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสู่ยุคดิจิทัลในรูปแบบของ Smart City เพื่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนโยบายสามารถตัดสินใจและผลักดัน “เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กับการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล” ไปสู่การปฏิบัติ โดยเนื้อหาในการบรรยายจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของระบบห้องสมุดประเทศไทยที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ที่ถูกพัฒนาโดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ คือ 1 ในผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลาย จนปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้งานระบบมากกว่า 82 แห่ง

อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจและการให้การสนับสนุนจากสำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษาให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog for Thai Academic Libraries: UC-TAL) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ (ThaiLIS) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม (Bibliographic Database) เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Shared Catalog) และเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุด รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ห้องสมุด และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการจะสามารถจะค้นหาหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการค้นหา และยังสามารถจะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดเครือข่ายกว่า 81 หน่วยงานนอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ซึ่งเป็นระบบที่นำเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือหายาก มาดำเนินการจัดทำให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย, สถาบันทั้งรัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยทั่วประเทศ จำนวน 178 แห่ง และท้ายที่สุด เป็นการบรรยายสถาปัตยกรรมของระบบ กรณีศึกษาห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และทิศทางแนวโน้มของห้องสมุดเครือข่ายของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0

TOP