ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

1.2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล
- มีทักษะการร่างหนังสือโต้ตอบและเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์และประสานงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
- มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้อย่างดี

1.3. ภาระงาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้

- การควบคุมดูแล วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบ และติดตามงานการเงินและบัญชีภายในหน่วยงาน
- ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของโครงการ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบทางการเงินและบัญชี
- จัดทำระบบงบประมาณ (MIS)
- การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการให้บริการแก่งาน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์ และโครงการที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- สรุปประมวลจัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.4. คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

1.6. รอบการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติการต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือนจากผู้บังคับบัญชา

1.7. สวัสดิการ

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

1.8 เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

1.9 การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)โดยใบสมัคร download ได้ที่ https://hr.wu.ac.th/JU/tem.pdf
วิธีการส่งใบสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

(1) ยื่นด้วยตัวเอง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572

(2) สามารถสมัครทางไปรษณีย์ (ใบสมัครต้องถึงก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)

1.10 การดำเนินการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
-ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

1.11 กำหนดการสอบและการแจ้งผล
อุทยานวิทย์ฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

1.12 เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ อุทยานวิทย์ฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรืออุทยานวิทย์ฯอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. อุทยานวิทย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/

TOP