อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา"