ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา"
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ : "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา” เมื่อวันที่ ๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักปรัชญา และหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธกับนักวิชาการซึ่งเป็นพระเถระที่ได้ศึกษาและบวชเรียนทางด้านปรัชญาพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน โดยจากการศึกษาเรียนรู้ยังสถานที่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาหรือดินแดนพุทธภูมิ ยังผลให้เกิดการค้นพบข้อมูลภาคสนามในเชิงประจักษ์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์และตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ และสื่อสารคดีเผยแพร่แง่มุมที่น่าสนใจให้สังคมได้นำไปพิจารณาและใช้ศึกษาอ้างอิงต่อไป และถือเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวงกว้างผ่านทางสื่อต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามชมสื่อสารคดีชุด “ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล” ได้ทางรายการวิทยุโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของ WU TV ได้ในเร็ว ๆ นี้

ประมวลภาพ

TOP