ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สทท.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รับมอบโล่เกียรติคุณในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สทท.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง จากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี สถานีวิทยุโทรทัศแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลและประกาศวิสัยทัศน์ความเป็นสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชน  และประกาศนโยบาย NBT Green "รักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว"
 

    
โอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ สทท.นครศรีธรรมราช ครบรอบ 23 ปี และจากนั้นได้ร่วมพิธีทางศาสนา
 
สทท.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 134 หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพิธีเปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2532 ซึ่งมีการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ นโยบายรัฐบาล ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง ความบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ประมวลภาพ

TOP