ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1

  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ ( WU VET camp ) รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดทักษะ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความเข้าใจและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์ และช่วยส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์ และมีคะแนนพิเศษเพื่อพิจารณาศึกษาต่อในรอบ Port Folio และTCAS  ณ  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท (ค่าที่พักจำนวน 1 คืน ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่ารถรับ-ส่งระหว่างเข้าค่าย)

กำหนดการ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัคร WU VET Camp 

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2562 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น**

**สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3532**
TOP