ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 82 วารสารชั้นนำของโลก ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึง เดือนกรกฎาคม 2018 ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Spin Crossover ในวารสาร Chemical Communication ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็น Corresponding author และเกี่ยวกับ Nash theory of gravity ในวารสาร European Physical Journal C ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น First author

อันดับสถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทยใน Nature Index (2017-2018) ประกอบด้วย

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 สถาบันวิทยสิริเมธี
3 มหาวิทยาลัยมหิดล
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นับเป็นการติดอันดับ Top Ten Nature Index ของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.natureindex.com/country-outputs/thailand

TOP