ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (Vol. 16 No. 2 February 2019) Special issue on Computer Science and Information Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความแบบ Review เรื่อง A Big Data Virtualization Role in Agriculture และบทความวิจัย 5 เรื่อง โดย 3 เรื่องเป็นผลงานที่นำเสนอใน the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering โดยมี ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ร่วมกับ อ.ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่อการอ่านและอ้างอิง ได้ที่เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/87

TOP