ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานห้องทดลอง สังกัดส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานห้องทดลอง สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 59 อัตรา โดยปฏิบัติงานพื้นที่ต่อไปนี้

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 45 อัตรา)
2. ศูนย์สาธิตการเกษตร (จำนวน 2 อัตรา)
3. วิสาหกิจศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 2 อัตรา)
4. โครงการระบบบริหารจัดการน้ำ (จำนวน 8 อัตรา)
5. สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำของแต่ละห้องปฏิบัติการ
- มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ยึดถือประโยชน์ของภาระหน้าที่เป็นหลัก

คุณสมบัติอื่น ๆ

- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานห้องทดลอง

1. การเปิด – ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการเรียนการสอน
2. ช่วยเตรียมอุปกรณ์สื่อโสตฯ เพื่อการเรียนการสอน
3. ช่วยขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี และตัวอย่าง เป็นต้น
4. ช่วยจัดการ/กำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ เช่น การแยกประเภทขยะในห้องปฏิบัติการ สารเคมี ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
5. ช่วยปฏิบัติงานในช่วงการสอบ
6. ทำความสะอาดพื้นห้อง ผนัง กระจก ตู้ หลังตู้ โต๊ะ เตียง ล็อกเกอร์ และเก้าอี้ในทุกพื้นที่ในห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการเรียนการสอนทุกครั้ง
7. ทำความสะอาดเคาน์เตอร์บริการ ก่อนและหลังการเรียนการสอนทุกครั้ง
8. เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะหลังการเรียนทุกครั้ง
9. ทำความสะอาดกระดานขาว กระดานชานอ้อย กระดานกระจก
10. ทำความสะอาดตู้เย็น และพื้นที่จัดวางโดยรอบ
11. ทำความสะอาดบริเวณที่วางวัสดุ อุปกรณ์ และชั้นวางสารเคมี และพื้นที่โดยรอบอย่างน้อย
12. ทำความสะอาดโทรศัพท์พร้อมสาย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบ/ข้อกำหนด สำหรับพนักงานห้องทดลอง

1. ต้องผ่านการตรวจสารเสพติด และหากมีการอุทธรณ์ผลการตรวจสารเสพติด ต้องอุทธรณ์ภายในวันเดียวกันและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามเหตุผลและข้อเท็จจริงเป็นรายๆไป
2. ต้องทดสอบความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกายโดย ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนปฏิบัติงาน และ/หรือ ระหว่างในช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากร่างกายไม่พร้อม และผลทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
3. ห้ามพนักงานจับกลุ่มเพื่อมั่วสุม เล่นการพนัน หรือปฏิบัติตนร่วมกันให้เกิดการเสี่ยงทาย หรือปฏิบัติตนให้เกิดความเสียหายในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำการยุยงให้เกิดความแตกแยก มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานคนดังกล่าวและหากยังใช้พฤติกรรมเหมือนเดิม มหาวิทยาลัยจะแจ้งการหมดสภาพการจ้าง
4. ในระยะเวลาดำเนินตามสัญญาจ้าง หากพบว่าพนักงานห้องทดลองคนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการเล่นการพนันทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายและมีหลักฐานชัดเจน มหาวิทยาลัยจะแจ้งการหมดสภาพการจ้าง
5. มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (พฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน) ตามระยะเวลา รูปแบบ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากผลการประเมินไม่ผ่านมหาวิทยาลัยจะแจ้งการหมดสภาพการจ้าง
6. พนักงานคนใดที่ขัดขืนไม่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรือมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่องานและการสั่งการในบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมหาวิทยาลัยจะแจ้งการหมดสภาพการจ้าง
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่มีรูปแบบการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมส่วนบุคคล และผลการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้างานขึ้นไปในสาขานั้น ๆ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานต้องมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 75 % หากต่ำกว่าเกณฑ์ 75 % คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาตัดสินสภาพการจ้าง
8.ห้ามสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานและในอาคารโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานคนใดถูกตักเดือนครบ 3 ครั้งมหาวิทยาลัยจะแจ้งการพ้นสภาพการจ้าง

อัตราค่าจ้าง

- ค่าจ้างวันละ 310 บาท/วัน
- ค่าปฏิบัติงานล่างเวลาชั่วโมงละ 50 บาท

การสมัคร

6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3396, 0 7567 4109 โทรสาร 0 7567 3878 ตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

7.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป
7.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
7.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบงานผ่าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศ แล้วผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบสารเสพติดและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ขั้นตอนที่ 1

8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และสัมภาษณ์แล้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำสัญญาจ้าง

การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก

9.1 รับสมัคร วันที่ 22 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2561
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
9.3 สอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
9.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9.5 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตาม ความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย


TOP